سیستم لنفاوی:

سيستم لنفاوي جزيي از سيستم حمل و نقل مايعات بدن اسـت كـه بـه شـكل تنگاتنگ با سيستم گردش خون همكاري ميكنـد. سيسـتم گـردش خـون شـامل سرخرگها، سياهرگها و قلب به عنوان پمپ كننده خون است. در اين سيسـتم كـه سيستمي بسته است خون روشن كه سرشار از اكسيژن و مواد غذايي است به وسيله انقباضات منظم قلب وارد سرخرگها ميشود. سرخرگها بـه شـاخه هـاي كوچـك تقسيم ميشوند و به مويرگها كه محل تبـادل مـواد بـين بافـت و خـون هسـتند منتهي ميشوند سپس مويرگها به هم مي پيوندند و سياهرگها را به وجود مي آورند. سياهرگها نيز خون تيرهاي را كه حاوي دي اكسـيدكربن و ضـايعات حاصل از سوخت و ساز مواد در سلولها است به قلب بازميگردانند.

ساختمان سيستم لنفاوي نيز مشابه سيستم گردش خون است و شـامل عـروق بزرگ و كوچك، مويرگهاي لنفاوي و غدد لنفاوي اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه ايـن سيستم يك سيستم بسته نيست و مويرگهاي لنفاوي و ابتـداي آنهـا از داخل اعضا منشأ ميگيرند. بنابراين تفاوت اساسي بين سيستم گردش خون و سيستم لنفاوي در اين است كه خون به طور مداوم در تمام قسمتهاي بدن گردش ميكند اما لنـف از هـر عضوي از بدن بهطور جداگانه جمع آوري شده و از طریق راه های لنفی بزگتر و عقده های لنفی به سياهرگها تحويل داده ميشود.

سیستم لنفاوی بدن قسمتی از سیستم دفاعی بدن است. عقده های لنفی قسمتی از این سیستم است که وظیفه دارد هر گونه عفونت و یا تومور و وسلولهای سرطانی را که از راه راه های لنفی قرار است وارد جریان خون شود را در خود نگه می دارد.

بنابراین عقده ای لنفاوی هم در هر عفونت، التهاب و یا وضعیت غیر طبیعی مانند تومورهای سرطانی، بزرگتر میشوند. در حالتی که عقده های لنفی به علت التهاب بزرگ شده باشد، شکا آنها تغییر نی کند و بنابراین به این بزرگ شدگی، راکتیو و یا واکنشی می گویند. این حالت از مواردی که به علت تومور بزرگ شوند متفاوت است زیر در این حالت شکل عقده لنفی هم تغییر کرده و این حالت  در سونوگرافی و گاهی در معاینه مشخص می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *